Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Ugeskema

Der arbejdes med Ugeskema på alle klassetrin på Digeskolen. 

Ugeskema-princippet går kort fortalt ud på, at de opgaver, som eleverne skal arbejde med i løbet af ugen eller på aftalte dage, står registreret i et afkrydsningsskema. Opgaverne gennemgås fælles på klassen, før der arbejdes med dem. Der er mange forskellige slags opgaver, som lærerne har planlagt. Der kan også indgå fysiske aktiviteter. 

Eleverne bestemmer selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne. De er ligeledes af forskellig sværhedsgrad. Det vil sige, at elever individuelt kan vælge, hvilke opgaver de vil lave og i hvilken rækkefølge.

Det er vigtigt ting at integrere kammeraternes hjælp. De spørger hinanden, før de henvender sig til den voksne.

I lilleteam har hvert barn en navneklods. Har eleven brug for voksenhjælp, sættes klodsen op et aftalt sted, og eleven fortsætter herefter med en anden opgave fra Ugeskemaet. Den voksne hjælper efter tur børnene. På den måde kommer eleverne aldrig til at være inaktive, og de ved hele tiden, hvad de skal, og hvad der forventes af dem.

Der er ro i klassen, da der hviskes og listes, når der arbejdes med skriftlige opgaver. De mere aktive opgaver foregår udenfor klasselokalet.

I mellemteam har fagene dansk, matematik og engelsk ”sponsoreret” timer til ugeskemaet, derfor er det også inden for disse fag, eleverne kan lave opgaver. Der arbejdes 1 lektion om dagen 5 dage om ugen med ugeskema. 

Eleven må selv bestemme hvilke fag, man vil arbejde med hvilke dage. Når man har lavet en opgave, skriver man sig på ugeskemaet og skriver, hvad man har arbejdet med. F. eks kan man godt lave matematik i en engelsktime eller omvendt.

Man må gerne hjælpe hinanden, alt skal bare foregå stille og roligt.

 

Læsetid

I en tid med uhyre mange tilbud til børn, ses det ofte, at de vælger læsningen fra. Børn, der ikke har en flydende læsning, vil opleve læsningen som en uoverkommelig udfordring. Den flydende læsning kommer kun ved træning.

For at skaffe eleverne tid og rum til læsning på skolen har vi indført læsetid, hvor alle læser. 

I de aldersintegrerede klasser laves fra uge 43 homogene læsehold. Her læses og undervises i læsning på tre forskellige niveauer.

Fra 3.- 6. klasse har eleverne læsetid i klasserne 4 dage om ugen. Der er også oprettet læsehold, hvor der trænes mere intensivt.

Læsningen foregår om morgenen, når eleverne møder ind fra kl. 7.30 til 7.55. En god sideeffekt er, at alle får en rolig start på skoledagen.

 

Faglig fordybelse 

På mellemtrinnet er faglig fordybelse omlagt til to-voksenundervisning i 3 lektioner om ugen, således at undervisningstiden er afkortet med 2,25 timer om ugen. 

i 4H er timerne konverteret til to-voksenordning i de kreative fag, i 5H til matematik og i 6H til dansk, engelsk og matematik.

I indskolingen har vi i den ugentlige faglige fordybelsestime fokus på det kreative. Aktiviteterne tager udgangspunkt i vores natur, årstider og traditioner. Desuden arbejder vi med trafik og brand.

 

Motion og bevægelse

Forskning viser, at børn, der er i god fysisk forfatning, lærer bedst. Derfor har vi på Digeskolen valgt at vægte motion og bevægelse.

I indskolingen er der afsat to ugentlige motionslektioner på tværs af klasserne, og på både 3. og 4. årgang er der en ugentlig motionslektion. Timerne varetages af pædagoger, og der laves tal- og bogstavlege, stafetter og samarbejdsøvelser. Hvis vejret tillader det, foregår det udendørs.

På mellemtrinnet er der 1 time om ugen, hvor der laves motion. Klasseteamet fastlægger tidspunktet. Endvidere lægges en daglig motionstime ind i alle fokusuger.

På alle årgange tilstræbes det, at der anvendes bevægelseslege som en integreret del af undervisningen.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolen.