Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Digeskolens Informationskatalog A-Å

Hent som folder

Filial Digeskolen
Nørrevej 80
6280 Højer

Telefon: 7492 9790

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.ds-t.dk

EAN nr.: 579 800 502 0042
CVR nr.: 29189781

 

Filial Digeskolen er en del af Tønder Distriktsskole.

Distriktsskoleleder:
Karin Anker
Telefon: 7492 9841
e-mail: [email protected]

 

Digeskolens ledelse:
Anne-Lise Skibsted Thysen
Skoleleder
Telefon: 7492 9788
e-mail: [email protected]

Lis Nordstrøm
Leder af SFO
Telefon: 7492 8668
Mobil: 2028 7369
e-mail: [email protected]

Skolens kontor:

Skolesekretær: Lis Sørensen Møller
mobil: 2498 0536
[email protected]

Teknisk service:
Kurth Friis
Mobil: 2012 1311
e-mail: [email protected]


Indhold:
Adresseændringer
AKT
Aktiviteter / arrangementer
Bibliotek
Brandinstruks
BUM-patrulje
Busser
Cykling
Ekskursioner
ElevIntra
Elevplaner
Elevråd
Faglig Fordybelse
Ferieplan
Fokusuger
Forsikring
Forventninger
ForældreIntra
Fotografering
Fravær
Fritagelse for kristendom
Fritagelse for undervisning
Glemt tøj
Idræt
IT
IT-rygsæk
Juleafslutning
Klasseforældreråd
Klassekasser
Klasseråd
Kontaktbog
Legepatrulje
Lejrskole
Lektier
Lektionslængde
Lokalråd
Lus
Madordning
Mobiltelefoner
Mobning
Morgenbånd
Morgensamling
Motion og bevægelse
Nationale test
Ordensregler
Parkering
PersonaleIntra
PPR
Pædagogisk Læringscenter
Ringetider
Rullende Skolestart
Rulleskøjter / skateboards
SFO
Skofri klasser
Skolebestyrelsen
Skolefoto
Skole-hjemsamtaler
Skolemælk
Skolepatrulje
Slusen - Ressourcecenter
Sne
Sorg og tab
Specialundervisning
Sundhedspleje
Sygdom
Synlig læring
Tandpleje
Trafik
Trivsel
Udviklingsproces
Ugeskema
Uni-login
Vikardækning
Værdigrundlag
Åben rådgivning
Åbent hus

 

Adresseændringer

Skolens kontor får oplysninger direkte fra folkeregisteret, og det er ikke nødvendigt at melde adresseændringer til kontoret. Ændringer i telefonnumre skal dog ændres manuelt i ForældreIntra og ElevIntra.

 

AKT

AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.

AKT-personalet er en enhed, som tilbyder forskellige former for pædagogiske redskaber og tiltag til såvel elever, lærere og forældre.

Det kan være:

 • samtaler med enkelte elever, der har det svært i skole og hverdag
 • samtaler med klasseteam angående lærings- og trivselsstrategier
 • klassemøder, hvor også klassens
  lærere deltager
 • Netværksgrupper for indskoling og mellemtrin
 • Trivselsdag

AKT-medarbejder:
Susanne Thomsen (STH)

 

Aktiviteter / arrangementer

Skolens arrangementer annonceres løbende på ForældreIntra og ElevIntra.

 

Bibliotek

Se "Pædagogisk Læringscenter"

 

Brandinstruks

Hvis brandalarmen lyder:

 • Brandinstruks hænger i alle lokaler og medbringes, når lokalet forlades ved brand
 • Luk vinduer og døren til klassen.
 • Medbring protokollen
 • Få alle elever med
 • Tag ophold på boldbanen
 • Sørg for at klassen holdes samlet
 • På boldbanen udleveres et skilt med klasse-/holdbetegnelse, dette bruges som samlingsskilt
 • Check om alle elever er med
 • Afvent instruks fra brandvæsenet eller skolens ledelse

 

BUM-patrulje

BUM betyder ”Busser Uden Mobning”.

BUM-patruljen er en gruppe elever fra 6. årgang, som kører med bussen.

BUM-patruljen skal være med til at holde ro og orden blandt børnene i bussen. De skal være med til at skabe tryghed blandt eleverne. De skal ikke blande sig i konflikter, men observere og give skolens ledelse besked, hvis der er noget galt. Eleverne i BUM-patruljen har et identitetskort, som de kan anvende.

BUM-patruljen arbejder tæt sammen med en kontaktlærer fra skolen og med buschaufførerne om opgaven.

 

Busser

Busruterne nr. 266, 777 og 779 samt bustider kan findes via www.sydtrafik.dk.

Alle skoleelever fra 0.-10. klasse i Tønder Kommune kan køre gratis med bus og tog indenfor kommunens grænser.

Skolekort udleveres første skoledag. Første og sidste skoledag kan eleverne køre gratis.

Kortet til gratis bus- og togkørsel kan benyttes både til transport til og fra skole og til fritidsaktiviteter, besøg hos kammerater eller andre formål uden for skoletiden.

Ordningen omfatter alle busruter samt Arrivas tog inden for Tønder Kommune. Ordningen omfatter dog ikke X-bus.

Mistede skolekort bestilles på skolens kontor. Der tillægges et gebyr på 50 kr. som ubeskåret går til Sydtrafik. Der skal påregnes ca. 14 dages leveringstid. I denne periode er der egenbetaling i bussen.

Der udstedes ikke midlertidige skolekort.

 

Cykling

Elevernes cykler parkeres i cykelstativerne. Skolen har ikke ansvar for cyklerne.

Eleverne skal, når de cykler i forbindelse med undervisningen, bære cykelhjelm og vest. Brug af elektrisk løbehjul på skolen er forbudt.

I 3. klasse afholdes der den lille cyklistprøve med børnene efter forudgående undervisning. Alle elever i 6. klasse aflægger cyklistprøve, som tilrettelægges i samarbejde med politiet, klasselæreren og færdselskontaktlæreren.

 

Ekskursioner

Ekskursioner betales fuldt ud af skolen og afholdes så vidt mulig i elevernes undervisningstid. Det kan dog strække sig ud over en normal skoledag og er at betragte som undervisningstid. Ved lejrskoleophold opkræves kostpenge på 75 kr. pr. elev pr. dag

Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> Rejsebaserede aktiviteter.

 

ElevIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ElevIntra er en del af intranettet og kan anvendes af alle elever.

Her kan der bl.a. være oprettet lektiebøger, og eleverne kan gemme deres arbejde i samlemapper, så de har adgang til dem både på skolen og hjemmefra.

Eleverne logger ind med deres UNI-login.

 

Elevplaner

Elevplaner udfærdiges løbende og indgår i skole-hjemsamtalen.

Skolen bruger værkøjet www.minuddannelse.dk til udarbejdelse af årsplaner og elevplaner.

Elever har adgang med UNI-login, og forældre har adgang med NemID eller via ForældreIntra -> Links.

 

Elevråd

Elevrådet består af 2 elevrepræsentanter fra hver klasse på 3.-6 årgang.

Elevrådet vælger 2 repræsentanter til Fælles-Elevrådet. Fælles-Elevrådet består af elever fra de 4 filialer, som udvælger repræsentanterne til Skolebestyrelsen.

 

Faglig Fordybelse

Faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning eller faglige udfordringer, som er tilpasset deres niveau og behov.

Faglig træning

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Faglige udfordringer

Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.

På Digeskolen har vi ønsket at benytte Undervisningsministeriets mulighed for at konvertere 3 lektioner på 4., 5. og 6. årgang til to-voksen undervisning i 3 lektioner om ugen og dermed afkorte skoledagen, fordi den er rigtig i forhold til at sikre klassernes trivsel og faglige udvikling. 

 

Ferieplan

Ferieplanen kan findes på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> "Ferieplan".

 

Fokusuger

Der planlægges 2-3 fokusuger i hvert skoleår. I fokusugerne vil eleverne opleve at arbejde på tværs og med et anderledes indhold end ellers. Det er her, de kan fordybe sig i særlige emner som f.eks. cyklistprøver, skolefest og projektopgaver.

Information om fokusugerne udsendes af lærerne via SkoleIntra.

 

Forsikring

Fra 1. januar 2012 er det alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.
Forældre opfordres derfor til at tegne ulykkesforsikring, hvis de ikke allerede har gjort det.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Forsikring”.

 

Forventninger

Som forældre er det vigtigt, at I er positive overfor barnets skoletilbud og bakker op barnets skolegang.

Læs mere i skolens værdigrundlag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens Profil”.

 

ForældreIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ForældreIntra er en del af intranettet og bruges som kontaktflade mellem hjem og skole.

Skolen udleverer brugernavn og kode til forældrene. Kontakt skolens kontor, hvis der opstår problemer med login eller andet.

Følgende retningslinjer gælder for brugen af ForældreIntra:

 • Beskeder til og fra hjemmet bør begrænses til korte beskeder
 • Beskeder til flere må ikke vedrøre enkeltpersoner
 • Benyt neutralt sprog – ironi og sarkasme kan ramme meget hårdt og forkert i skriftlige sammenhænge
 • Vær præcis og saglig
 • Nævn aldrig tredjepart
 • Beskedsystemet egner sig ikke til diskussioner – og slet ikke når man er vred

Beskeder og mails, som har arkivmæssig interesse, udskrives og opbevares i elevmappen på skolen.

Forældre kan forvente svar på en besked i løbet af to arbejdsdage.

 

Fotografering

På skolen tager vi ofte billeder/små videoklip i forbindelse med undervisningen, på udflugter, idrætsdage, lejrskoler, skolefester osv. Også flotte udstillinger, f.eks. produkter fra billedkunst, bliver nogle gange gengivet i skolebladet eller på skolens hjemmeside.

Disse billeder/videoklip vil vi naturligvis gerne dele med både elever og forældre – bl.a. via skolens hjemmeside og SkoleIntra.

Billeder siger mere end tusind ord og eleverne synes det er spændende at kunne se sig selv og kammeraterne samt deres flotte produkter!

Gældende regler siger, at vi uden samtykke må bruge ”situationsbilleder” – f.eks. billeder fra idrætsdagen eller leg i skolegården. Med hensyn til videoklip, billeder/fotos i almindelighed og elevernes produkter skal skolen indhente samtykke fra forældrene.

Alle forældre modtager derfor ved skolestart en seddel, hvorpå de ved underskrift kan acceptere fotografering.

 

Fravær

Elevernes fremmøde og fravær registreres hver dag. Forældre meddeler evt. fravær via ForældreIntra.

Fravær uden besked fra forældrene bliver noteret som ulovligt fravær, indtil en gyldig grund meddeles.

Ved hyppigt fravær kontaktes hjemmet, for at følge op og for at få en afklaring på årsagen til fraværet samt aftale hvordan det nedbringes.

 

Fritagelse for kristendom

Forældre, der ønsker deres barn fritaget for undervisning i kristendom henvises til skolens ledelse.

 

Fritagelse for undervisning

Den enkelte lærer kan give eleven fri én dag.

Ønskes eleven fritaget for undervisning i flere dage, skal forældrene udfylde en seddel vedrørende fraværet. Denne seddel kan findes på ForældreIntra under ”Dokumenter”.

Sedlen afleveres på skolens kontor, hvor lederen beslutter om den kan imødekommes, den påtegnes og returneres derefter til forældrene via læreren.

Forældre kan ikke forvente, at lærerne påtager sig ekstra arbejde i forbindelse med fritagelse fra undervisningen.

 

Glemt tøj

Glemt tøj og lignende opbevares indtil sommerferien. Derefter bliver tingene videregivet til genbrug.

 

Idræt

Til idrætsundervisningen skal eleven medbringe skiftetøj og håndklæde.

I sommerhalvåret (påske til efterårsferie) skal desuden medbringes udendørs tøj.

Fodvorter er et stort problem, men kan løses ved at være i behandling eller medbringe badesko. Det er vigtigt, at skolen informeres om evt. fodvorter.

Fritagelse fra idrætsundervisning sker via ForældreIntra. Eleven overværer idrætsundervisningen ved fritagelse. Ved længere tids fritagelse kan kræves lægeerklæring.

Efter en idrætstime er det et krav, at eleven går i bad.

 

IT

IT indgår i undervisningen i alle fag.

Alle elever har en chromebook, som opbevares på skolen.

Eleverne kan på eget ansvar medbringe egen computer eller tablet.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Den digitale hverdag”.

 

IT-rygsæk

Tildeling af IT- rygsække retter sig mod elever, som

 • har et særligt behov for specialpædagogisk bistand udover det tilbud skolen giver via undervisningsdifferentiering og almindelig specialundervisning på hold.
 • har store dyslektiske vanskeligheder (ordblindhed), dvs. elever som har markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive

Da det er vanskeligt at diagnosticere elevers dysleksi før 3. klasse, er det først fra dette klassetrin, at eleven kan indstilles til at blive vurderet med henblik at få tildelt en IT-rygsæk.

 

Juleafslutning

I december måned har vi fælles jule-morgensamling for hele skolen kl. 7.30. Her er alle velkomne til at være med.

Den sidste skoledag før juleferien er en særlig dag, som bliver programsat anderledes end det normale skema.

Traditionen tro går vi i kirke. Vi slutter dagen i gymnastiksalen, hvor vi holder Julehaven. Der udsendes særligt program herfor hvert år.

 

Klasseforældreråd

I hver klasse vælges på første forældremøde hvert år 2-3 forældre til klasserådet.

Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse.

Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer.

 

Klassekasser

Det er ok at oprette en bankkonto. En til to forældre er ansvarlige og fungerer som kasserer og revisor. Regnskab forelægges på klasseforældremøde.

Ingen forældre har bidragspligt.

Pengene kan anvendes til arrangementer, biografbesøg, is, lejrskole mv.

 

Kontaktbog

ForældreIntra indeholder en elektronisk kontaktbog, som benyttes til meddelelser mellem skole og hjem.

Her kan forældre og lærere skrive meddelelser til hinanden f.eks. i forbindelse med fravær pga. sygdom.

Ledelsen opfordrer til at evt. opståede problemer så vidt muligt forsøges løst ved mundtlig kontakt med den/de implicerede lærer/e enten via telefonen eller direkte.

Se mere under punktet ”ForældreIntra”

 

Legepatrulje

Vi har etableret legepatrulje, som har til opgave at lege og aktivere andre børn i frikvartererne nogle dagen om ugen. Det er elever fra 6H, der danner legepatruljen.

 

Lejrskole

Følgende årgange tager på lejrskole: 6. årgang i august.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> ”Rejsebaserede aktiviteter”.

 

Lektier

Lektier implementeres fortrinsvis i den daglige undervisning og i ugeskematimerne.

Derudover forventes forældrene i indskolingen at læse med deres barn hver dag. Elever i mellemtrinnet forventes til at læse selv derhjemme.

For mellemtrinnet kan der være andre opgaver, der også skal løses derhjemme.

 

Lektionslængde

Skoledagen er primært inddelt i lektioner á 45 minutter – se i øvrigt punktet "Ringetider".

 

Lokalråd - "Aktive Forældre"

Skolebestyrelsen vil gerne sikre en tæt kontakt til de enkelte filialer og få føling med de områder, der optager forældregruppen omkring filialen. Der er derfor oprettet et lokalråd med navnet "Aktive Forældre".

Rådet består af filiallederen samt et antal forældrerepræsentanter. På Digeskolen er det en repræsentant fra hver årgang.

Rådet er ikke tillagt formelle kompetencer, da der ikke er hjemmel til det i loven.

Blandt skolebestyrelsens medlemmer udpeges kontaktpersoner til de respektive filialer. Disse kontaktpersoner er lokalrådenes forbindelsesled til skolebestyrelsen.

 

Lus

Lus kan i perioder være et problem på skolen, som alle kan hjælpe hinanden med at få dem udryddet effektivt og hurtigt. Gå derfor straks i gang med behandling, hvis I opdager lus hos jeres barn og giv samtidig skolen besked.

Hvis skolen finder lus på dit barn, bliver du kontaktet og bedt om at hente barnet.

Vi udsender anonym besked til skolens øvrige forældre ved større angreb.

Find mere på www.farvellus.dk

 

Madordning

Vi får skolemad fra Madpakken.

Maden betales ved bestilling og leveres på skolen med navn og klasse mandag, onsdag og fredag.

Bestiller man inden kl. 07.00, kan man få mad samme dag.

Bestil på http://toender.skolemad.dk

 

Mobiltelefoner

Mobilpolitik gældende fra august 2017

Der er mange børn, som har en mobiltelefon. Den kan bruges til rigtig mange fornuftige informationer, beskeder og nogle gange også give lidt tryghed.

På Digeskolen mener vi også, at mobiltelefonen tilhører den verden, vi lever i, men den skal ikke bruges når-som-helst og hvor-som-helst. Derfor har vi på skolen følgende regler for elevers brug af mobiltelefoner:

 • Mobilen afleveres i klassen om morgenen og udleveres igen efter sidste lektion i egen klasse. I mellemteam kan mobiltelefonen udleveres i spisefrikvarteret 11.30 – 12.00.
 • I lille team afleveres mobiltelefonen i en kasse. Døren låses til klassen i frikvarterne.
 • I mellemteam låses mobiltelefonerne inde i et skab.
 • I forbindelse med ture ud af huset/hytteture/lejrskoler følger eleverne personalets anvisninger.
 • Kommunikationen går altid gennem de voksne (skole – hjem), så vi undgår at børnene ringer hjem eller at forældre ringer til børnene i skole/SFO tiden.
 • Mobiltelefoner medbringes på eget ansvar. Skolen/SFO hæfter ikke for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner.
 • I SFO’en må der ikke ringes om legeaftaler.
 • I SFO’en skal mobilen blive i tasken

 

Mobning

Skolens trivselspolitik har et særskilt afsnit: ”Stop mobning”.

Læs om dette tiltag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trivsel”.

 

Morgenbånd

Hver morgen starter med et læsebånd fra kl 7.30-7.55 for alle elever.

Læsebåndet tilrettelagt som holddelt under-visning i indskolingen og klassedelt på mellemtrinnet.

Læsning er mange ting: samtale om tekst, samtale om ords betydninger, samtale om børnenes omverden, rim og remser, oplæsning, makkerlæsning, læseteater, stillelæsning m.m.

Vi har valgt at have læsebånd af følgende grunde:

 • Daglig læsning er alfa og omega for elevernes læseudvikling.
 • En ensartet start på dagene giver tryghed for alle.
 • Læsebånd i alle klasser samtidig giver bedre muligheder for holddannelse/niveaudeling

 

Morgensang og samling

Indskolingen har morgensamling tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 7.55-8.05.

Hele skolen har morgensamling om fredagen i samme tidsrum.

I december måned er der morgensamling hver morgen kl. 7.55 for hele skolen.

 

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse er en del af den almindelige undervisning og integreres i fagene med fagligt indhold. Det betyder, at man vil finde elever i gang med bevægelsesaktiviteter spredt ud på skolens område og udenfor skolens område i løbet af dagen.

De enkelte lærerteams sikrer at eleverne mindst får 45 min. bevægelse i gennemsnit pr. skoledag.

 

Nationale test

Eleverne skal deltage i de Nationale test.

De obligatoriske test

2. årgang: dansk
3. årgang: matematik
4. årgang: dansk, engelsk
6. årgang: dansk, matematik

Foruden obligatoriske nationale test anvender andre årgange de frivillige nationale test som en del af den løbende evaluering.

 

Ordensregler for alle på Digeskolen

 • Tag hensyn til hinanden og til skolen
 • Respektér hinanden
 • Respektér de andre klassers regler
 • Eleverne må ikke forlade skolens område uden tilladelse

 

Parkering

Parkering skal ske på skolens parkeringsplads.

Båse afmærket med gult er til hurtig aflevering og afhentning af elever.

Der må ikke parkeres andre steder på skolens område.

Læs mere under punktet ”Trafik”.

 

PersonaleIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. PersonaleIntra er en del af intranettet og anvendes af alle ansatte. Personalet logger ind med UNI-login, der udleveres i administrationen.

 

PPR

Psykolog Klara Knudsen er tilknyttet Digeskolen.

 

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

Skolens læringscenter er til rådighed for skolens elever i undervisningstiden.

Bøgerne lånes ved hjælp af stregkoder og hver elev har sin egen lånekode.

Lånetiden er normalt 1 måned, men denne kan forlænges efter aftale med en PLC-medarbejder.

Alle elevernes taskebøger, dvs. flergangsmaterialer, er også forsynet med stregkoder. Disse lånes normalt for 1 år af gangen.

Vi forventer at alle taskebøger bindes ind og ved ødelæggelse eller bortkomst erstattes bøgerne af hjemmet. Vi tjekker bøgerne ved udleveringen.

Desuden lånes der bøger og materialer hjem fra CFU. Disse materialer lånes også med hjem, og dermed er eleverne også erstatningspligtige overfor disse.

Hver klasse tildeles en ugentlig bibliotekstime, hvor eleverne kan låne bøger med hjem.

 

Ringetider

Ringetider og skemaer kan findes på Elev- og ForældreIntra.

Generelt gælder følgende:

1. lektion: 07.30 – 07.55
2. lektion: 07.55 – 08.40
3. lektion: 08.40 – 09.25

Pause: 09.25 – 09.45

4. lektion: 09.45 – 10.30
5. lektion: 10.30 – 11.15

Pause: 11.15 – 12.00

6. lektion: 12.00 – 12.45
7. lektion: 12.45 – 13.30
8. lektion: 13.45 – 14.30

 

Rullende skolestart

Tønder Kommune indførte i skoleåret 2016/17 rullende skolestart og alders-integrerede klasser. Læs mere på skolens hjemmeside under ”Digeskolen” - "Skolestart - RUL og AI".

 

Rulleskøjter / skateboards

Eleverne må i frikvartererne køre udendørs på rulleskøjter og skateboards.

Vi opfordrer til at eleverne bærer hjelm og håndledsbeskyttere, og vi forventer at forældre bakker op om dette.

 

SFO

SFO’en er et pasningstilbud for elever i 0.-4. klasse samt specialklasserne.

Se mere på skolens hjemmeside under punktet ”SFO”.

 

Skofri klasser

Digeskolen har skofri klasser. Det betyder, at eleverne bliver bedt om at tage fodtøjet af, inden de går ind på skolen.

Vi opfordrer til, at eleverne har et par indesko stående på skolen.

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole består af

 • 7 forældrevalgte medlemmer,
 • 2 personalevalgte medlemmer,
 • elevrådsrepræsentanter
 • Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder
 • Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder
 • Karen Mikkelsen, SFO-leder
 • Repræsentant for erhvervslivet og ungdomsuddannelserne

Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller mail.

Se mere på skolens hjemmeside under punktet ”Skolebestyrelse”. Her ligger også referater fra skolebestyrelsens møder.

 

Skolefoto

Eleverne fotograferes hvert år. Der er ingen købetvang. Info om fotografering sendes ud cirka 14 dage før.

 

Skole-hjemsamtaler

Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret.

 

Skolemælk

Arla har opsagt aftalen om levering af skolemælk til Digeskolen på grund af for få tilmeldte.

 

Skolepatrulje

Hver dag står skolepatruljen klar kl. 7.15 for at hjælpe børnene over krydset mellem Ballumvej og Nørrevej. Det er elever i 6H, der klarer opgaven.

 

Slusen - Ressourcecenter

Slusen er skolens ressourcecenter, som råder over timer til særlig tilrettelagt undervisning, støtte og AKT timer for elever med særlige behov.

Slusen består af et fast team af lærere og pædagoger, som yder fleksibel støtte og vejledning. Skolens lærere kan indstille elever til timer i Sluseregi.

Forældrene til en indstillet elev underskriver et tilbudsskema, hvor det fremgår, hvad timerne bruges til. Derudover udarbejdes en undervisningsaftale for den periode eleven tilbydes støtte i.

 

Sne

Når der ligger sne, må vi: 

 • Vaske hinanden bag gymnastiksalen
 • Kaste med sne på den lille boldbane
 • Lege med sne på legepladsen ved SFO

 

Sorg og tab

Alle børn oplever sorg og tab i livet – det gælder alt lige fra skilsmisse, dødsfald, at miste sit kæledyr mv.

Når der sker større ændringer i barnets verden, er det meget vigtigt at skolen/ klasselæreren orienteres herom, således at der kan tages hånd om eleven og gives den fornødne opmærksomhed og støtte.

 

Specialundervisning

Specialundervisning på Digeskolen gives primært i form af kurser.

Læreren indstiller den enkelte elev til kursus i et fag/område, og eleven sættes, hvis der er plads, på hold, når næste kursus indenfor det aktuelle fag/område afholdes.

Kurset ligger så vidt muligt i elevens skoletid, og han/hun vil i denne periode skulle forlade den almindelige undervisning til fordel for specialkurset.

 

Sundhedspleje

Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en god voksentilværelse.

Sundhedsplejen arbejder for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme hos såvel småbørn som skolebørn.

Eleverne ses på 0., 1. og 4. årgang, hvor formålet er at vurdere elevens sundhedstilstand og trivsel.

Digeskolen har tilknyttet Susanne Rank Lücke som skolesundhedsplejerske.

 

Sygdom

Når eleverne er syge i en kort periode, giver forældrene besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra.

Ved længerevarende sygdom kontakter hjemmet kontoret eller klasselæreren.

Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen, kontaktes hjemmet for nærmere aftale om at eleven må gå hjem.

Elever sendes ikke hjem medmindre der foreligger en aftale.

 

Synlig læring

Lærerteamene arbejder med fælles indsatser, der har fokus på at fremme elevernes læring og trivsel.

Teamene holder møder med afsæt i målstyrede dagsorden med fokus på elevernes læring og trivsel.

Teamene reflekterer over, hvilke indsatser, der er med til at fremme elevernes læringsudbytte og bruger hinanden til at analysere effekten af handlingerne vha. Læringssamtalen.

Det er synligt for den enkelte børnegruppe og de enkelte børn, at teamet har en fælles plan for ledelse af adfærd i gruppen.

Der er konkrete fælles aftaler i teamet om, hvordan teamet sikrer, at alle børn bliver mødt af en anerkendende tilgang.

Teamaet har fælles sprog omkring ledelse af børnegrupper.

Teament har fælles konkrete handlemuligheder i forhold til adfærdsledelse.

Det er synligt for børn, kollegaer, ledelse og forældre, hvordan teamet fokuserer på arbejdet med adfærdsledelse og relationer.

 

 

Tandpleje

I tandplejen kan alle børn og unge op til 18 år regelmæssigt få undersøgt og behandlet tænderne.

Tønder Kommunale Tandpleje
Stationsvej 5
6261 Bredebro
Tlf: 7492 8901

 

Trafik

Man kan komme til skolen via diverse stisystemer og cykelstier. Skolen opfordrer til at disse bruges.

Se også punktet ”Parkering”, og læs mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trafik”.

 

Trivsel

Trivsel er afgørende for en god skolegang.

God trivsel opstår i et miljø og i en atmosfære, hvor der tages hensyn til forskelligheder, hvor man omgår hinanden med respekt, føler sig anerkendt, har tillid til andre, og hvor samvær og samarbejde er en naturlig del af hverdagen.

Alle oplever et fælles ansvar for at skabe en god skoledag, og alle bestræber sig på at blive gode rollemodeller for hinanden, så det er en glæde at være elev, forældre eller medarbejder på Tønder Distriktsskole.

Som forældre kan man med fordel:

 • Medvirke aktivt til at fremme trivsel og bekæmpe og forhindre mobning og uacceptabel adfærd
 • Gøre en indsats for at lære de øvrige børn i klassen og deres forældre at kende
 • Have forståelse for at der er forskel på drilleri og mobning

Oplever I som forældre, at jeres barn giver udtryk for, at det bliver mobbet, tages der kontakt til klasselæreren.

Oplever I, at en anden elev i klassen mistrives, tages der også kontakt til klasselæreren. Følg op på det overfor klasselæreren, hvis der ikke sker ændringer. Er dette ikke tilstrækkeligt, tages der kontakt til skolens ledelse.

 

Udviklingsproces

Skolens vigtigste opgave er at lære eleverne mest muligt. Vi ved fra både national og international forskning, at optimale læringsbetingelser opnås, når der er løbende fokus på feedback. Eleverne skal involveres og kende deres næste skridt i læreprocessen.

Mange elementer har betydning, når det handler om at øge elevernes trivsel og læringsudbytte i skolen. Èn ting har vist sig vigtigere end noget andet: at lærere, pædagoger og ledere, som er eksperter på hver deres felt, samarbejder for at øge effekten af undervisningen for alle elever.

Skoler med en stærk samarbejdskultur klarer sig bedre end skoler med en individualistisk kultur.

Derfor fokuserer Digeskolen og Møgeltønder Skole på at styrke teamets samarbejde gennem arbejdet med relationers betydning og tydelig klasseledelse.

Visionen er, at teamene udvikler sig til et professionelt læringsfællesskab, der arbejder sammen om at styrke den enkelte elevs læring og trivsel med særligt fokus på at udvikle fælles strategier og tiltag, der understøtter arbejdet med relationer og ledelse af børnenes adfærd.

Vi har lavet aftale med Impact Uddannelse, Mayland og Birgertoft, til at lede os i gennem processen.

 

Ugeskema

På Digeskolen arbejdes med ugeskema i forskellig grad. Ugeskemaet er hovedsagelig repræsenteret af fagene matematik, dansk og engelsk.

Indenfor ovennævnte fag/områder vil der være en række træningsopgaver og aktiviteter, som for hver klasse er listet op på et ugeskema.

Tanken er, at den enkelte elev kan vælge at fordybe sig med en given opgave fra listen på et vilkårligt tidsrum i løbet af ugen. Det bliver således op til den enkelte elev, hvornår han/hun eksempelvis fordyber sig i en matematikopgave, en danskopgave eller eksempelvis tager en løbetur.

Kravet er, at hver elev i løbet af ugen kommer igennem samtlige opgaver, men med den frihed, at man selv kan vælge at mikse opgaverne i småbidder eller vælge at tage ét helt fags aktiviteter i ét stræk.

Fordelene herved er at opnå mere ro og arbejdsglæde for det enkelte barn, ved at ikke alle børn på samme tid sidder og har brug for hjælp til en svær opgave og ved, at børnene selv har valgt fag og opgavetype på et givent tidspunkt.

 

Uni-login

Alle elever i Danmark får tildelt et officielt UNI-login, som er elevens unikke ”skolecpr-nummer”.

Uni-login følger eleven i hele skoletiden og skal bruges som login til ElevIntra, nationale test, prøver m.m..

 

Vikardækning

Når der opstår situationer, hvor én eller flere af filialens lærere ikke er til rådighed for gennemførelse af den planlagte undervisning, foretager skolen de nødvendige tjenesteomlægninger til sikring af undervisningens gennemførelse.

Skolen træffer i hver enkelt situation afgørelse om den mest hensigtsmæssige løsning af de konkrete forhold.

 

Værdigrundlag

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens profil”.

 

Åben rådgivning

Åben rådgivning er etableret på Tønder Grundskole. Her kan du f.eks. få vejledning af PPR’s psykologer.

Åbent torsdage i ulige uger kl. 15-17 ved gymnastiksalen på Tønder Grundskole (i de tidligere kompentenceteams lokaler)

Der er lukket i skolernes ferie.

 

Åbent hus

Der er åbent hus på Digeskolen ca. en dag hver måned. Forældre og bedsteforældre har her mulighed for at få et indblik i den daglige undervisning.

I dette skoleår er der åbent hus følgende datoer:

 • Mandag den 10. september 2018
 • Tirsdag den 23. oktober 2018
 • Onsdag den 21. november 2018
 • Fredag den 25. januar 2019
 • Mandag den 4. marts 2019
 • Tirsdag den 30. april 2019
 • Onsdag den 22. maj 2019