Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Møgeltønder Skole Informationskatalog A-Å

Hent som folder

Møgeltønder Skole
Møllevej 9
Møgeltønder
6270 Tønder

Telefon: 74 92 96 28

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.ds-t.dk

EAN: 5798005024217
CVR: 29189781

 

Filial Møgeltønder Skole er en del af Tønder Distriktsskole.

Distriktsskoleleder:
Karin Anker
Telefon: 7492 9841
e-mail: [email protected]

Møgeltønder Skoles ledelse:
Kent Roost List
Vikar for filialleder og leder for specialområdet
Telefon: 7492 9627
Mobil: 2362 4919
e-mail: [email protected]

Birgitte Vestergaard
SFO-leder
tlf: 74 92 96 29
[email protected]

Skolens kontor:
Skolesekretær: Lis Sørensen Møller
mobil: 24 98 0536
[email protected]

Skolesekretær: Mona Damm
tlf: 74 92 96 28
[email protected]

Teknisk service:
Bent Conrad
mobil: 24 26 05 80


Indhold:
Adresseændringer
AKT
Aktiviteter / arrangementer
Bibliotek
Brandinstruks
Busser
Cykling
Ekskursioner
ElevIntra
Elevplaner
Elevråd
Faglig Fordybelse
Ferieplan
Fokusuger
Forsikring
Forventninger
ForældreIntra
Forældremøder
Fotografering
Fravær
Fritagelse for kristendom
Fritagelse for undervisning
Glemt tøj
Idræt
IT
IT-rygsæk
Klasseforældreråd
Klassekasser
Klasseråd
Kontaktbog
Legepatrulje
Lejrskole
Lektionslængde
Lokalråd
Lus
Madordning
Mobiltelefoner
Mobning
Nationale test
Ny Nordisk Skole
Ordensregler
Parkering
PersonaleIntra
PPR
Pædagogisk Læringscenter
Ringetider
Rullende Skolestart
Rulleskøjter / skateboards
SFO
Skofri klasser
Skolebestyrelsen
Skolefoto
Skole-hjemsamtaler
Skolemælk
Skolepatrulje
Slusen - Ressourcecenter
Sne
Sorg og tab
Specialundervisning
Specialklasser
Sund skole
Sundhedspleje
Sygdom
Synlig læring
Tandpleje
Trafik
Trivsel
Uni-login
Vikardækning
Værdigrundlag
Åben rådgivning
Åbent hus

 

Adresseændringer

Skolens kontor får oplysninger direkte fra folkeregisteret, og det er ikke nødvendigt at melde adresseændringer til kontoret.

Ændringer i telefonnumre skal dog ændres manuelt i ForældreIntra og ElevIntra.

 

AKT

AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.

AKT-personalet er en enhed, som tilbyder forskellige former for pædagogiske redskaber og tiltag til såvel elever, lærere og forældre. Det kan være:

 • samtaler med enkelte elever, der har det svært i skole og hverdag
 • samtaler med klasseteam angående lærings- og trivselsstrategier
 • klassemøder, hvor også klassens
  lærere deltager
 • Netværksgrupper for indskoling og mellemtrin
 • Trivselsdag

AKT-medarbejder:
Susanne Johansen (SJO)

 

Aktiviteter / arrangementer

Skolens arrangementer annonceres løbende på ForældreIntra.

 

Bibliotek

Se "Pædagogisk Læringscenter"

 

Brandinstruks

Hvis brandalarmen lyder:

 • Brandinstruks hænger i alle lokaler og medbringes, når lokalet forlades ved brand
 • Luk vinduer og døren til klassen.
 • Medbring protokollen
 • Få alle elever med
 • Tag ophold på boldbanen
 • Sørg for at klassen holdes samlet
 • På boldbanen udleveres et skilt med klasse-/holdbetegnelse, dette bruges som samlingsskilt
 • Check om alle elever er med
 • Afvent instruks fra brandvæsenet eller skolens ledelse

 

Busser

Busruterne nr. 266, 777 og 779 samt bustider kan findes via www.sydtrafik.dk.

Alle skoleelever fra 0.-10. klasse i Tønder Kommune kan i dette skoleår køre gratis med bus og tog indenfor kommunens grænser.

Skolekort udleveres første skoledag. Første og sidste skoledag kan eleverne køre gratis.

Kortet til gratis bus- og togkørsel kan benyttes både til transport til og fra skole og til fritidsaktiviteter, besøg hos kammerater eller andre formål uden for skoletiden.

Ordningen omfatter alle busruter samt Arrivas tog inden for Tønder Kommune. Ordningen omfatter dog ikke X-bus.

Mistede skolekort bestilles på skolens kontor. Der tillægges et gebyr på 50 kr. som ubeskåret går til Sydtrafik. Der skal påregnes ca. 14 dages leveringstid. I denne periode er der egenbetaling i bussen.

Der udstedes ikke midlertidige skolekort.

 

Cykling

Elevernes cykler parkeres i cykelstativerne. Skolen har ikke ansvar for cyklerne.

Eleverne skal, når de cykler i forbindelse med undervisningen, bære cykelhjelm og vest. Brug af elektrisk løbehjul på skolen er forbudt.

Alle elever i 6. klasse tilbydes en cyklistprøve, som tilrettelægges i samarbejde med politiet, klasselæreren og færdselskontaktlæreren.

 

Ekskursioner

Ekskursioner betales fuldt ud af skolen og afholdes så vidt mulig i elevernes undervisningstid. Det kan dog strække sig ud over en normal skoledag og er at betragte som undervisningstid. Der kan evt. opkræves kostpenge på 75 kr. pr. elev.

Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> Rejsebaserede aktiviteter.

 

ElevIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ElevIntra er en del af intranettet og kan anvendes af alle elever.

Her kan der bl.a. være oprettet lektiebøger, og eleverne kan gemme deres arbejde i samlemapper, så de har adgang til dem både på skolen og hjemmefra.

Eleverne logger ind med deres UNI-login.

 

Elevplaner

Elevplaner udfærdiges løbende og indgår i skole-hjemsamtalen.

Skolen bruger værkøjet www.minuddannelse.dk til udarbejdelse af årsplaner og elevplaner.

Elever har adgang med UNI-login, og forældre har adgang med NemID.

 

Elevråd

Elevrådet består af en elevrepræsentant fra hver klasse på skolen.

Elevrådet vælger 2 repræsentanter til FællesElevrådet. Fælleselevrådet består af elever fra de 4 filialer, som udvælger repræsentanterne til Skolebestyrelsen.

 

Faglig Fordybelse

Faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning eller faglige udfordringer, som er tilpasset deres niveau og behov.

Faglig træning

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.

Faglige udfordringer

Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.

 

Ferieplan

Ferieplanen findes på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> "Ferieplan".

 

Fokusuger

Der planlægges 2-3 fokusuger i hvert skoleår. I fokusugerne vil eleverne opleve at arbejde på tværs og med et anderledes indhold end ellers. Det er her, de kan fordybe sig i særlige emner.

Information om fokusugerne udsendes af lærerne via SkoleIntra.

 

Forsikring

Fra 1. januar 2012 er det alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.

Forældre opfordres derfor til at tegne ulykkesforsikring, hvis de ikke allerede har gjort det.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Forsikring”.

 

Forventninger

Som forældre er det vigtigt, at I er positive overfor barnets skoletilbud og bakker op barnets skolegang.

Læs mere i skolens værdigrundlag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens Profil”.

 

ForældreIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ForældreIntra er en del af intranettet og bruges som kontaktflade mellem hjem og skole.

Skolen udleverer brugernavn og kode til forældrene. Kontakt skolens kontor, hvis der opstår problemer med login eller andet.

Følgende retningslinjer gælder for brugen af ForældreIntra:

 • Beskeder til og fra hjemmet bør begrænses til korte beskeder
 • Beskeder til flere må ikke vedrøre enkeltpersoner
 • Benyt neutralt sprog – ironi og sarkasme kan ramme meget hårdt og forkert i skriftlige sammenhænge
 • Vær præcis og saglig
 • Nævn aldrig tredjepart
 • Beskedsystemet egner sig ikke til diskussioner – og slet ikke når man er vred

Beskeder og mails, som har arkivmæssig interesse, udskrives og opbevares i elevmappen på skolen.

Forældre kan forvente svar på en besked i løbet af to arbejdsdage.

 

Forældremøder

Der er 2 årlige forældremøder. Det ene kan være af social karakter.

 

Fotografering

På skolen tager vi ofte billeder/små videoklip i forbindelse med undervisningen, på udflugter, idrætsdage, lejrskoler, skolefester osv. Også flotte udstillinger, f.eks. produkter fra billedkunst, bliver nogle gange gengivet i skolebladet eller på skolens hjemmeside.

Disse billeder/videoklip vil vi naturligvis gerne dele med både elever og forældre – bl.a. via skolens hjemmeside og SkoleIntra.

Billeder siger mere end tusind ord og eleverne synes det er spændende at kunne se sig selv og kammeraterne samt deres flotte produkter!

Gældende regler siger, at vi uden samtykke må bruge ”situationsbilleder” – f.eks. billeder fra idrætsdagen eller leg i skolegården. Med hensyn til videoklip, billeder/fotos i almindelighed og elevernes produkter skal skolen indhente samtykke fra forældrene.

Alle forældre modtager derfor ved skolestart en seddel, hvorpå de ved underskrift kan acceptere fotografering.

 

Fravær

Elevernes fremmøde og fravær registreres hver dag. Forældre meddeler evt. fravær via ForældreIntra.

Fravær uden besked fra forældrene bliver noteret som ulovligt fravær, indtil en gyldig grund meddeles.

Ved hyppigt fravær kontaktes hjemmet, for at følge op og for at få en afklaring på årsagen til fraværet samt aftale hvordan det nedbringes.

 

Fritagelse for kristendom

Forældre, der ønsker deres barn fritaget for undervisning i kristendom henvises til skolens ledelse.

 

Fritagelse for undervisning

Den enkelte lærer kan give eleven fri én dag.

Ønskes eleven fritaget for undervisning i flere dage, skal forældrene udfylde en seddel vedrørende fraværet. Denne seddel kan findes på ForældreIntra under ”Nyt fra kontoret”.

Sedlen afleveres på skolens kontor, hvor lederen beslutter om den kan imødekommes, den påtegnes og returneres derefter til forældrene via læreren.

Forældre kan ikke forvente, at lærerne påtager sig ekstra arbejde i forbindelse med fritagelse fra undervisningen.

 

Glemt tøj

Glemt tøj o. lign opbevares i tre måneder. Derefter bliver tingene videregivet til genbrug.

 

Idræt

Til idrætsundervisningen skal eleven medbringe skiftetøj og håndklæde.

I sommerhalvåret (påske til efterårsferie) skal desuden medbringes udendørs tøj.

Fodvorter er et stort problem, men kan løses ved at være i behandling eller medbringe badesko. Det er vigtigt, at skolen informeres om evt. fodvorter.

Fritagelse fra idrætsundervisning sker via ForældreIntra. Eleven overværer idrætsundervisningen ved fritagelse. Ved længere tids fritagelse kan kræves lægeerklæring.

Efter en idrætstime er det et krav, at eleven går i bad.

 

IT

IT indgår i undervisningen i alle fag.

I dette skoleår er der på Møgeltønder Skole 2 pædagogiske IT-vejledere, som i det daglige vejleder elever og lærere på IT-området.

Møgeltønder Skole råder over et antal bærbare computere, som eleverne kan bruge i undervisningen.

Eleverne kan på eget ansvar medbringe egen computer eller tablet.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Den digitale hverdag”.

 

IT-rygsæk

Tildeling af IT- rygsække retter sig mod elever, som

 • har et særligt behov for specialpædagogisk bistand udover det tilbud skolen giver via undervisningsdifferentiering og almindelig specialundervisning på hold.
 • har store dyslektiske vanskeligheder (ordblindhed), dvs. elever som har markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive

Da det er vanskeligt at diagnosticere elevers dysleksi før 3. klasse, er det først fra dette klassetrin, at eleven kan indstilles til at blive vurderet med henblik at få tildelt en IT-rygsæk.

 

Klasseforældreråd

I hver klasse vælges på første forældremøde hvert år 2-3 forældre til klasserådet.

Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse.

Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer.

 

Klassekasser

Det er ok at oprette en bankkonto. En til to forældre er ansvarlige og fungerer som kasserer og revisor. Regnskab forelægges på klasseforældremøde.

Ingen forældre har bidragspligt.

Pengene kan anvendes til arrangementer, biografbesøg, is, lejrskole mv.

 

Kontaktbog

ForældreIntra indeholder en elektronisk kontaktbog, som benyttes til meddelelser mellem skole og hjem.

Her kan forældre og lærere skrive meddelelser til hinanden f.eks. i forbindelse med fravær pga. sygdom.

Ledelsen opfordrer til at evt. opståede problemer så vidt muligt forsøges løst ved mundtlig kontakt med den/de implicerede lærer/e enten via telefonen eller direkte.

Se mere under punktet ”ForældreIntra”

 

Legepatrulje

Vi har etableret legepatrulje, som har til opgave at lege og aktivere andre børn i frikvartererne nogle dagen om ugen.

 

Lejrskole

Følgende årgange tager på lejrskole: 5. årgang i foråret.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> ”Rejsebaserede aktiviteter”.

 

Lektionslængde

Skoledagen er primært inddelt i lektioner á 45 minutter – se i øvrigt punktet "Ringetider".


Lokalråd - aktive forældre

Skolebestyrelsen vil gerne sikre en tæt kontakt til de enkelte filialer og få føling med de områder, der optager forældregruppen omkring filialen. Der er derfor oprettet et lokalråd med navnet "Aktive Forældre" på Møgeltønder Skole. 

Rådet består af filiallederen samt et antal forældrerepræsentanter.

Rådet er ikke tillagt formelle kompetencer, da der ikke er hjemmel til det i loven.

Blandt skolebestyrelsens medlemmer udpeges kontaktpersoner til de respektive filialer. Disse kontaktpersoner er lokalrådenes forbindelsesled til skolebestyrelsen.

Er du interesseret i at være med? Kontakt skolens ledelse.

 

Lus

Lus kan i perioder være et problem på skolen, som alle kan hjælpe hinanden med at få dem udryddet effektivt og hurtigt. Gå derfor straks i gang med behandling, hvis I opdager lus hos jeres barn og giv samtidig skolen besked.

Vi udsender anonym besked til skolens øvrige forældre ved større angreb.

Find mere på www.farvellus.dk

 

Madordning

Mandag, onsdag og fredag er det muligt at bestille sunde måltider. Maden leveres i samarbejde med Mad & Service.

Oprettelse af konto og bestilling af mad sker via http://toender.madnet.dk.

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden, med mindre læreren har valgt at bruge den i undervisningen.

Mobiltelefoner som bruges uhensigtsmæssigt kan inddrages af læreren og leveres tilbage til eleven sidst på skoledagen.

 

Mobning

Skolens trivselspolitik har et særskilt afsnit: ”Stop mobning”.

Læs om dette tiltag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trivsel”.

 

Nationale test

Eleverne skal deltage i de Nationale test.

De obligatoriske test

2. årgang: dansk
3. årgang: matematik
4. årgang: dansk, engelsk
6. årgang: dansk, matematik

Foruden obligatoriske nationale test anvender andre årgange de frivillige nationale test som en del af den løbende evaluering.

 

Ny Nordisk Skole

Møgeltønder Skole, Børnehuset og SFO er med i et Ny Nordisk Skole udviklingsprojekt.

Formålet med projektet er at styrke overgangene mellem børnehave, SFO og skole.

Samtidig er formålet at udvikle en fælles forståelse og fælles sprog mellem faggrupperne for både børn, forældre og med-arbejdere.

Læs mere på skolens hjemmeside under ”Møgeltønder” -> ”Ny Nordisk Skole”.

 

Ordensregler for alle på skolen

 • Tag hensyn til hinanden og til skolen
 • Respektér hinanden
 • Respektér de andre klassers regler
 • Eleverne må ikke forlade skolens område uden tilladelse

 

Parkering

Parkering skal ske på skolens parkeringsplads.

Der forudsættes, at forældre foretager af- og pålæsning på parkeringspladsen ved Brandstationen.

Husk at køre højre om af hensyn til børnenes sikkerhed.

Læs mere under punktet ”Trafik”.

 

PersonaleIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. PersonaleIntra er en del af intranettet og anvendes af alle ansatte. Personalet logger ind med UNI-login, der udleveres i administrationen.

 

PPR

Psykolog Klara Knudsen er tilknyttet Møgeltønder Skole.

Psykolog Inge Helene Nørgaard er tilknyttet Møgeltønder Skoles Specialklasser.

 

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

Skolens læringscenter er til rådighed for skolens elever i undervisningstiden.

Bøgerne lånes ved hjælp af stregkoder og hver elev har sin egen lånekode.

Lånetiden er normalt 1 måned, men denne kan forlænges efter aftale med en PLC-medarbejder.

Alle elevernes taskebøger, dvs. flergangsmaterialer, er også forsynet med stregkoder. Disse lånes normalt for 1 år af gangen.

Vi forventer at alle taskebøger bindes ind og ved ødelæggelse eller bortkomst erstattes bøgerne af hjemmet. Vi tjekker bøgerne ved udleveringen.

Desuden lånes der bøger og materialer hjem fra CFU. Disse materialer lånes også med hjem, og dermed er eleverne også erstatningspligtige overfor disse.

Hver klasse tildeles en ugentlig bibliotekstime, hvor eleverne kan låne bøger med hjem.

Se også punktet ”IT”.

 

Ringetider

Ringetider og skemaer kan findes på Elev- og ForældreIntra.

Indskoling (0.–3. årgang)

1. lektion: 07.50 – 08.35      
2. lektion: 08.35 – 09.20

     Pause: 09.20 – 09.35

3. lektion: 09.35 – 10.20
4. lektion: 10.20 – 11.05

     Pause: 11.05 – 11.45

5. lektion: 11.45 – 12.30
6. lektion: 12.30 – 13.15

     Pause: 13.15 – 13.25

7. lektion: 13.25 – 13.50

 


 

                           Mellemtrin (4.–6. årgang)

                            1. lektion: 07.50 – 08.35
                            2. lektion: 08.35 – 09.20

                                 Pause: 09.20 – 09.35

                            3. lektion: 09.35 – 10.20
                            4. lektion: 10.20 – 11.05

                                 Pause: 11.05 – 11.45

                            5. lektion: 11.45 – 12.30
                            6. lektion: 12.30 – 13.15

Mandag + tirsdag + torsdag:

     Pause: 13.15 – 13.35

7. lektion: 13.35 – 14.20
8. lektion: 14.30 – 14.50

  Onsdag + fredag:

     Pause: 13.15 – 13.25

7. lektion: 13.25 – 13.50
 

 

Rullende skolestart

Tønder Kommune indførte i skoleåret 2016/17 rullende skolestart og alders-integrerede klasser. Læs mere på skolens hjemmeside under ”Møgeltønder Skole” - "Skolestart - RUL og AI".

 

Rulleskøjter / skateboards

Eleverne må i frikvartererne køre udendørs på rulleskøjter og skateboards.

Vi opfordrer til at eleverne bærer hjelm og håndledsbeskyttere, og vi forventer at forældre bakker op om dette.

 

SFO

SFO’en er et pasningstilbud for elever i 0.-4. klasse samt specialklasserne.

Se mere på skolens hjemmeside under punktet ”SFO”.

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole består af

 • 7 forældrevalgte medlemmer,
 • 2 personalevalgte medlemmer,
 • elevrådsrepræsentanter
 • Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder
 • Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder
 • Karen Mikkelsen, SFO-leder
 • Repræsentant for erhvervslivet og ungdomsuddannelserne

Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller mail.

Se mere på skolens hjemmeside under punktet ”Skolebestyrelse”. Her ligger også referater fra skolebestyrelsens møder.

 

Skolefoto

Eleverne fotograferes hvert år. Der er ingen købetvang. Info om fotografering sendes ud cirka 14 dage før.

 

Skole-hjemsamtaler

Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret.

 

Skolemælk

Eleverne har mulighed for at få mælk hver dag. Forældrene tilmelder og betaler på www.skolemaelk.dk

 

Skolepatrulje

Et antal elever fra 6. årgang danner skolepatruljen. Skolepatruljen hjælper hver morgen fra kl. 07.35-07.50 eleverne med at krydse Møllevej.

 

Slusen - Ressourcecenter

Slusen er skolens ressourcecenter, som råder over timer til særlig tilrettelagt undervisning, støtte og AKT timer for elever med særlige behov.

Slusen består af et fast team af lærere og pædagoger, som yder fleksibel støtte og vejledning. Skolens lærere kan indstille elever til timer i Sluseregi.

Forældrene til en indstillet elev underskriver et tilbudsskema, hvor det fremgår, hvad timerne bruges til. Derudover udarbejdes en undervisningsaftale for den periode eleven tilbydes støtte i.

 

Sne

Der må ikke kastes med sne i skolegården. Sneboldkampe foregår nede på boldbanerne.

Der henstilles til eleverne at leg med sne sker på en sådan måde, at det er sjovt for alle parter.

 

Sorg og tab

Alle børn oplever sorg og tab i livet – det gælder alt lige fra skilsmisse, dødsfald, at miste sit kæledyr mv.

Når der sker større ændringer i barnets verden, er det meget vigtigt, at skolen / klasselæreren orienteres herom, således at der kan tages hånd om eleven og gives den fornødne opmærksomhed og støtte.

 

Specialundervisning

Specialundervisning på Møgeltønder Skole gives primært i form af kurser.

Læreren indstiller den enkelte elev til kursus i et fag/område, og eleven sættes, hvis der er plads, på hold, når næste kursus indenfor det aktuelle fag/område afholdes.

Kurset ligger så vidt muligt i elevens skoletid, og han/hun vil i denne periode skulle forlade den almindelige undervisning til fordel for specialkurset.

Se også ”Slusen - Ressourcecenter

 

Specialklasser

Møgeltønder Skole har en specialrække.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Møgeltønder” -> ”Specialklasser” og "Værd at vide -> "Specialundervisning"

 

Sund skole

På Møgeltønder Skole lægger vi vægt på at være en sund skole. Vi opfordrer til, at der deles frugt, grønt eller groft brød ud, hvis der skal deles ud i klassen til de andre børn f.eks. i forbindelse med fødselsdage.

 

Sundhedspleje

Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en god voksentilværelse.

Sundhedsplejen arbejder for at fremme sundhed og trivsel og forebygge sygdomme hos såvel småbørn som skolebørn.

Møgeltønder Skole har tilknyttet Anita Aagaard Andersen (ANA) som skolesundhedsplejerske.

Hun kan kontaktes på telefon 3065 5875, e-mail [email protected]

Man er altid velkommen til at kontakte hende, hvis man har spørgsmål eller behov for at tale med hende.

 

Sygdom

Når eleverne er syge i en kort periode, giver forældrene besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra.

Ved længerevarende sygdom kontakter hjemmet kontoret eller klasselæreren.

Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen, kontaktes hjemmet for nærmere aftale om at eleven må gå hjem.

Elever sendes ikke hjem medmindre der foreligger en aftale.

 

Synlig læring

Skolen har synlig læring som indsatsområde. Alle medarbejdere har gennemgået et uddannelsesforløb. Derudover er der uddannet tovholdere med særlig fokus på området.

Lærerne og pædagogerne arbejder bevidst og systematisk med at synliggøre læringen for eleverne. De analyserer virkningen af deres undervisning, de udfordrer det vante og er udviklingsparate i forhold til dette. De ved, at feedback har stor effekt i forhold til elevens læring og at denne feedback skal have fokus på vurdering af resultater og progression.

Synligt lærende elever kendetegnes bl.a. ved at:

 • de kan formulere, hvad de lærer og hvorfor
 • de kan tale om, hvordan de lærer (hvilke strategier, de bruger til at lære)
 • de kan formulere deres næste læringstrin
 • de kan lide udfordringer og giver ikke op overfor dem
 • de kan positivt støtte deres kammeraters læring
 • de kan se fejl som muligheder, og er tryg ved at sige, at de ikke kender svaret og/eller har brug for hjælp
 • de kan evaluere sig selv

Ved at have høje forventninger til den enkelte elev fremmes elevens forventninger til sig selv, og derved øges muligheden for succes.

Der er øget fokus på undervisningsledelse ved bl.a. at gennemføre walkthrough i klasserne, med efterfølgende opfølgning med medarbejderen.

Der skabes plads og tid til fælles drøftelser af de forskellige aspekter af synlig læring.

Som forældre kan man støtte op om barnets læring ved at stille disse tre spørgsmål:

 • Hvor er du på vej hen med det, du lærer lige nu?
 • Hvordan klarer du dig?
 • Hvad er det næste du skal?

 

Tandpleje

I tandplejen kan alle børn og unge op til 18 år regelmæssigt få undersøgt og behandlet tænderne.

Tandplejen Tønder
Leosalle 5a
6270 Tønder

tlf: 74 92 89 01
[email protected]

 

Trafik

Man kan komme til skolen via diverse stisystemer og cykelstier. Skolen opfordrer til at disse bruges.

Se også punktet ”Parkering”, og læs mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trafik”.

 

Trivsel

Trivsel er afgørende for en god skolegang.

God trivsel opstår i et miljø og i en atmosfære, hvor der tages hensyn til forskelligheder, hvor man omgår hinanden med respekt, føler sig anerkendt, har tillid til andre, og hvor samvær og samarbejde er en naturlig del af hverdagen.

Alle oplever et fælles ansvar for at skabe en god skoledag, og alle bestræber sig på at blive gode rollemodeller for hinanden, så det er en glæde at være elev, forældre eller medarbejder på Tønder Distriktsskole.

Som forældre kan man med fordel:

 • Medvirke aktivt til at fremme trivsel og bekæmpe og forhindre mobning og uacceptabel adfærd
 • Gøre en indsats for at lære de øvrige børn i klassen og deres forældre at kende
 • Have forståelse for at der er forskel på drilleri og mobning

Oplever I som forældre, at jeres barn giver udtryk for, at det bliver mobbet, tages der kontakt til klasselæreren.

Oplever I, at en anden elev i klassen mistrives, tages der også kontakt til klasselæreren. Følg op på det overfor klasselæreren, hvis der ikke sker ændringer. Er dette ikke tilstrækkeligt, tages der kontakt til skolens ledelse.

Læs mere om skolens Trivselspolitik på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trivsel”.

 

Uni-login

Alle elever i Danmark får tildelt et officielt UNI-login, som er elevens unikke ”skolecpr-

nummer”.

Uni-login følger eleven i hele skoletiden og skal bruges som login til ElevIntra, nationale test, prøver m.m..

 

Vikardækning

Når der opstår situationer, hvor én eller flere af filialens lærere ikke er til rådighed for gennemførelse af den planlagte undervisning, foretager skolen de nødvendige tjenesteomlægninger til sikring af undervisningens gennemførelse.

Skolen træffer i hver enkelt situation afgørelse om den mest hensigtsmæssige løsning af de konkrete forhold.

 

Værdigrundlag

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens profil”.

 

Åben rådgivning

Åben rådgivning er etableret på Tønder Grundskole. Her kan du f.eks. få vejledning af PPR’s psykologer.

Åbent torsdage i ulige uger kl. 15-17 ved gymnastiksalen på Tønder Grundskole (i de tidligere kompentenceteams lokaler)

Der er lukket i skolernes ferie.

 

Åbent hus

Der er abent hus på Møgeltønder Skole en dag hver måned. Forældre og bedsteforældre har her mulighed for at få et indblik i den daglige undervisning.

Datoerne vil blive annonceret på ForældreIntra.