Tønder Distriktsskole

Billedet på sidehoved

Passion - Professionalitet - Fællesskab

Tønder Overbygningsskoles Informationskatalog A-Å

Hent som folder

Tønder Overbygningsskole
Skolevej 9
6270 Tønder

Telefon: 7492 9850
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.ds-t.dk

EAN nr.: 579 800 502 3944
CVR nr.: 29189781

Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole.
 

Distriktsskoleleder:
Karin Anker
Telefon: 7492 9841
e-mail: [email protected]

Skolens ledelse:
Vicedistriktsskoleleder Jørn Wind
Telefon: 7492 9843
e-mail: [email protected]

Marianne Havemose,
Leder for pædagogik, didaktik og udvikling
Telefon: 7492 9842
Mobil: 4114 8075
e-mail: [email protected]

Kent Roost List
Leder for Specialområdet
Telefon: 2362 4919
e-mail: [email protected]

 

 

 

Skolens kontor:
Christa Nørgaard
Telefon: 7492 9850
e-mail: [email protected]

Grethe Pedersen
Telefon: 7492 9844
e-mail: [email protected]

 

Teknisk service: 
Serviceleder Gunnar Bolbro
Telefon: 7492 9845
Mobil: 2369 0660
e-mail: [email protected]

Fritz Bonnichsen
Mobil: 2426 0581
e-mail: [email protected]


Indhold:
Adresseændringer
AKT
Aktiviteter / arrangementer
Bibliotek
Brandinstruks
BUM-patrulje
Busser
Cykling
Dimission
Ekskursioner
Elevboks
ElevIntra
Elevplaner
Elevråd
Erhvervspraktik
Ferieplan
Folkeskolens Prøver
Forsikring
Forventninger
ForældreIntra
Forældremøder
Fotografering
Fravær
Fritagelse for kristendom
Fritagelse for undervisning
Glemt tøj
Grønt flag
Idræt
IT
IT-rygsæk
Iværksætteri
Juleafslutning
Kantine
Karakterer
Klasseforældreråd
Klassekasser
Kontaktbog
Konfirmation
Kulturcrew
Kulturtilbud
Lejrskole
Lektier
Lektionslængde
Linjer
Lokalråd
Lus
Mobiltelefoner
Mobning
Modtageklasse
Motion og bevægelse
Naturvidenskabsfestival
Nationale test
Ordensregler
Parkering
PersonaleIntra
PPR
Pædagogisk Læringscenter
Rejsebaserede aktiviteter
Ringetider
Rygning
Skolebestyrelsen
Skolefoto
Skole-hjemsamtaler
Slusen - Ressourcecenter
Sne
Sorg og tab
Specialundervisning
Sundhedspleje
Sygdom
Synlig læring
Tandpleje
Trafik
Trivsel
Uni-login
UU-vejledning
Valgfag
Vikardækning
Værdigrundlag
Åben rådgivning
Åbent hus

 

Adresseændringer

Skolens kontor får oplysninger direkte fra folkeregisteret, og det er ikke nødvendigt at melde adresseændringer til kontoret. Ændringer i telefonnumre skal dog ændres manuelt i ForældreIntra og ElevIntra.

 

AKT

AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.

AKT-personalet er en enhed, som tilbyder forskellige former for pædagogiske redskaber og tiltag til såvel elever, lærere og forældre.

Det kan være:

 • samtaler med enkelte elever, der har det svært i skole og hverdag
 • samtaler med klasseteam angående lærings- og trivselsstrategier
 • klassemøder, hvor også klassens lærere deltager
 • Rådgivning af medarbejdere i forhold til elevsager med særlig fokus på trivsel

AKT-medarbejdere:
Helle Behr (HBE)
Susanne Skov Christensen (SSC)
Lone Androsof Sørensen (LAN)

 

Aktiviteter / arrangementer

Skolens arrangementer annonceres løbende på ForældreIntra.

 

Bibliotek

Se "Pædagogisk Læringscenter"

 

Brandinstruks

Brandinstruks
Brandinstrukser hænger i alle lokaler og medbringes, når lokalet forlades ved brand.

Hvis brandalarmen lyder, skal lærerne:

 • Tælle eleverne i undervisningslokalet.
 • Tage brand- og evakueringsplanen, som er i klassen med ud (klassebetegnelsen står bagpå).
 • Lukke døren til og i undervisningslokalet (låses IKKE).
 • Ledsage elevgruppen til samlingsstedet på skolens p-plads.
 • Bruge en udgang længst væk fra evt. røg.
 • Tælle elevgruppen igen på p-pladsen.
 • Afstemme med ledelsesrepræsentant resultatet af de to optællinger.

Hvis brandalarmen lyder, skal eleverne:

 • Medtage nødvendigt overtøj.
  Tasker mv. skal efterlades.
 • Følge anvisningerne fra lærerne.

 

BUM-patrulje

BUM betyder ”Busser Uden Mobning”.

BUM-patruljen er en gruppe elever fra 7.-9. årgang, som selv kører med bussen.

BUM-patruljen skal være med til at holde ro og orden blandt børnene i bussen. De skal være med til at skabe tryghed blandt eleverne. De skal ikke blande sig i konflikter, men observere og give skolens ledelse besked, hvis der er noget galt. Eleverne i BUM-patruljen har et identitetskort, som de kan anvende.

BUM-patruljen arbejder tæt sammen med en kontaktlærer fra skolen og med buschaufførerne om opgaven.

Kontaktlærer BUM-patrulje:
Marianne Vilstrup Havemose (MHA)

 

Busser

Alle skoleelever fra 0.-10. klasse i Tønder Kommune kan i dette skoleår køre gratis med bus og tog indenfor kommunens grænser.

Skolekort udleveres første skoledag. Første og sidste skoledag kan eleverne køre gratis.

Kortet til gratis bus- og togkørsel kan benyttes både til transport til og fra skole og til fritidsaktiviteter, besøg hos kammerater eller andre formål uden for skoletiden.

Ordningen omfatter alle busruter samt Arrivas tog inden for Tønder Kommune. Ordningen omfatter dog ikke X-bus.

Busplaner findes på: www.sydtrafik.dk.

Mistede skolekort bestilles på skolens kontor. Der tillægges et gebyr på 50 kr. som ubeskåret går til Sydtrafik. Der skal påregnes ca. 14 dages leveringstid. I denne periode er der egenbetaling i bussen.

Der udstedes ikke midlertidige skolekort.

 

Cykling

Elevernes cykler parkeres i cykelstativerne. Skolen har ikke ansvar for cyklerne.

Ved ekskursioner på cykel bærer eleverne cykelhjem og der anvendes trafikveste.

Elever som bor udenbys, har mulighed for at få en cykelplads i et aflåst skur. Henvendelse skal ske til skolens kontor.

 

Dimission

Der afholdes dimissionsarrangement for eleverne i 9. årgang og deres forældre.

Arrangementet holdes torsdag den 28. juni 2018 i festsalen.

Der vil være indslag fra skolebestyrelsesformanden, klasseteamet og ledelsen.

Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning i kantinen, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid.

 

Ekskursioner

Ekskursioner betales fuldt ud af skolen og afholdes så vidt mulig i elevernes undervisningstid. Det kan dog strække sig ud over en normal skoledag og er at betragte som undervisningstid. Der kan evt. opkræves kostpenge på 75 kr. pr. elev.

Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> Rejsebaserede aktiviteter.

 

Elevboks

Det er muligt mod et depositum at lease et aflåseligt depotskab til opbevaring af computere eller andre minde genstande. Nøgle udleveres af kontoret.

 

ElevIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ElevIntra er en del af intranettet og kan anvendes af alle elever.

Her kan der bl.a. være oprettet lektiebøger, og eleverne kan gemme deres arbejde i samlemapper, så de har adgang til dem både på skolen og hjemmefra.

Eleverne logger ind med deres UNI-login.

 

Elevplaner

Elevplaner udfærdiges løbende bl.a. som evaluering af undervisningen og indgår f.eks. i skole-hjemsamtalen. 

Skolen bruger værktøjet www.minuddannelse.dk til udarbejdelse af årsplaner og elevplaner.


Elever har adgang med UNI-login, og forældre har adgang med NemID eller via ForældreIntra -> Links.

 

Elevråd

Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse.

Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september.

Elevrådets kontaktlærer:
Lilian Bjørn (LBJ)

 

Erhvervspraktik

Som en del af uddannelses- og erhvervsvejledningen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik:

 • i uge 45 (9.AB)
 • uge 46 (9.D)
 • uge 47 (9.EFG)
 • uge aftales for 9H

Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og UU-vejlederne.

 

Ferieplan

Ferieplanen kan findes på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> "Ferieplan".

 

Folkeskolens Prøver – FP9 2018

I maj og juni 2018 skal 9. årgang til de afsluttende prøver.

 

Skriftlige prøver

Onsdag den 2. maj 2018:

      Dansk, skriftlig fremstilling.

Torsdag den 3. maj 2018:

      Matematik uden hjælpemidler.

      Matematik med hjælpemidler.

Fredag den 4. maj 2018:

      Dansk, retskrivning.

      Dansk, læsning.

Mandag den 7. maj 2018:

      Engelsk udtræksfag

Tirsdag den 8. maj 2018:

      Tysk udtræksfag

Mandag den 14. maj 2018:

      Biologi udtræksfag.

      Geografi udtræksfag.

      Fysik/kemi udtræksfag.

 

Mundtlige prøver

De mundtlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag den 4. juni til onsdag den 27. juni 2018.

 

Forsikring

Fra 1. januar 2012 er det alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn.

Forældre opfordres derfor til at tegne ulykkesforsikring, hvis de ikke allerede har gjort det.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Forsikring”.

Såfremt en elev kommer til at ødelægge noget af skolens inventar, kan skolen kræve dette erstattet. I sådanne tilfælde benyttes en fast procedure, hvor skemaet ”Når skaden er sket” udfyldes og udleveres til eleven som information til hjemmet.

 

Forventninger

Som forældre er det vigtigt, at I er positive overfor barnets skoletilbud og bakker op barnets skolegang.

Læs mere i skolens værdigrundlag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens Profil”.

 

ForældreIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. ForældreIntra er en del af intranettet og bruges som kontaktflade mellem hjem og skole.

Skolen udleverer brugernavn og kode til forældrene. Kontakt skolens kontor, hvis der opstår problemer med login eller andet.

Følgende retningslinjer gælder for brugen af ForældreIntra:

 • Beskeder til og fra hjemmet bør begrænses til korte beskeder
 • Beskeder til flere må ikke vedrøre enkeltpersoner
 • Benyt neutralt sprog – ironi og sarkasme kan ramme meget hårdt og forkert i skriftlige sammenhænge
 • Vær præcis og saglig
 • Nævn aldrig tredjepart
 • Beskedsystemet egner sig ikke til diskussioner – og slet ikke når man er vred

Beskeder og mails, som har arkivmæssig interesse, udskrives og opbevares i elevmappen på skolen.

Forældre kan forvente svar på en besked i løbet af to arbejdsdage.

 

Forældremøder

På det første forældremøde præsenteres aktivitetsplanen og andet af relevans for klassen/linjen.

Der forsøges på første forældremøde at oprette et klasseforældreråd i klassen som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb.

Invitationer udsendes via ForældreIntra.

 

Fotografering

På skolen tager vi ofte billeder/små videoklip i forbindelse med undervisningen, på udflugter, idrætsdage, lejrskoler, skolefester osv. Også flotte udstillinger, f.eks. produkter fra billedkunst, bliver nogle gange gengivet i skolebladet eller på skolens hjemmeside.

Disse billeder/videoklip vil vi naturligvis gerne dele med både elever og forældre – bl.a. via skolens hjemmeside og SkoleIntra.

Billeder siger mere end tusind ord og eleverne synes det er spændende at kunne se sig selv og kammeraterne samt deres flotte produkter!

Gældende regler siger, at vi uden samtykke må bruge ”situationsbilleder” – f.eks. billeder fra idrætsdagen eller leg i skolegården. Med hensyn til videoklip, billeder/fotos i almindelighed og elevernes produkter skal skolen indhente samtykke fra forældrene.

Alle forældre bliver bedt om ved indmelding på skolen, at underskive en tilladelse til, at skolen må benytte billeder og film af eleven på skolens hjemmeside og intra.

 

Fravær

Elevernes fremmøde og fravær registreres hver lektion. Forældre meddeler evt. fravær via ForældreIntra.

Fravær uden besked fra forældrene bliver noteret som ulovligt fravær, indtil en gyldig grund meddeles.

Ved hyppigt fravær kontaktes hjemmet, for at følge op og for at få en afklaring på årsagen til fraværet samt aftale hvordan det nedbringes.

 

Fritagelse for kristendom

Forældre, der ønsker deres barn fritaget for undervisning i kristendom henvises til skolens ledelse.

 

Fritagelse for undervisning

Den enkelte lærer kan give eleven fri én dag.

Ønskes eleven fritaget for undervisning i flere dage, skal forældrene udfylde en seddel vedrørende fraværet. Denne seddel kan findes på ForældreIntra under ”Nyt fra kontoret”.

Sedlen afleveres på skolens kontor forud for fraværet, hvor lederen beslutter om fritagelsen kan imødekommes. Sedlen påtegnes og returneres derefter til forældrene via læreren.

Forældre kan ikke forvente, at lærerne påtager sig ekstra arbejde i forbindelse med fritagelse fra undervisningen.

 

Glemt tøj

Glemt tøj o. lign opbevares i tre måneder. Derefter bliver tingene videregivet til genbrug.

 

Grønt Flag

Skolen arbejder hvert år med et tema i projekt Grønt Flag.

Målet er bl.a. at bidrage til at de unge bliver aktive medborgere, der tager hånd om vores natur og miljø.

Skolen har nedsat et Miljøråd, som hvert år arbejder skolens med miljøhandleplan, miljøvision og miljørevision.

I miljørådet sidder elever, én lærer, en fra ledelsen og skolens servicemedarbejder.

I dette skoleår har 7. årgang særligt fokus på Grønt Flag. Temaet er ”Transport”.

 

Idræt

Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og udendørs arealer, dels i Tønder Sports-og Fritidscenter.

Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt.

Til idrætsundervisningen skal eleven medbringe skiftetøj og håndklæde.

I sommerhalvåret (påske til efterårsferie) skal desuden medbringes udendørs tøj.

Fritagelse fra idrætsundervisning sker via kontaktbogen i ForældreIntra. Eleven overværer idrætsundervisningen ved fritagelse. Ved længere tids fritagelse kan kræves lægeerklæring.

Efter en idrætstime går eleverne i bad.

 

IT

IT indgår i undervisningen i alle fag, og en stor del af undervisningen i udskolingen bygger på digitale materialer.

Tønder Overbygningsskole kører 1:1 således at alle elever som udgangspunkt har en computer. Eleverne opfordres til selv at medbringe eget udstyr i det omfang, det er muligt. Dette er også kendt som Bring-Your-Own-Device, BOYD.

Hvis en elev ikke selv har mulighed for at medbringe IT-udstyr, stiller skolen en lånecomputer til rådighed.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Den digitale hverdag”.

 

IT-rygsæk

Tildeling af IT- rygsække retter sig mod elever, som

 • har et særligt behov for specialpædagogisk bistand udover det tilbud skolen giver via undervisningsdifferentiering og almindelig specialundervisning på hold.
 • har store dyslektiske vanskeligheder (ordblindhed), dvs. elever som har markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive

 

Iværksætteri

På 8. og 9. årgang gennemføres et undervisningsforløb med fokus på iværksætteri og entreprenørskab.

 

Juleafslutning

Årets sidste skoledag før juleferien er 15. december. Eleverne møder på skolen, hvor der er almindelig undervisning fra 8.00 - 10.00.

Derefter er der afgang til juleafslutning i kirken, som varer ca. tre kvarter. Efter kirkegang går vi tilbage og afslutter på skolen. Eleverne har forventeligt juleferie ca. kl. 13.30.

Første skoledag i det nye år er onsdag den 3. januar 2018.

 

Kantine

Kantinen er åben i to frikvarterer.

I første frikvarter er der salg af bl.a. frugt, yoghurt og brød.

I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, lækre småretter. Der tilbydes varm mad ca. hver 14. dag, Dette oplyses på Intra.

Det er muligt at betale via MobilePay.

 

Karakterer

På 8. og 9. årgang modtager eleverne karaktere 3 gange om året: én standpunktskarakter i efteråret, én i foråret og en årskarakter. Karaktererne offentliggøres via www.minuddannelse.dk.

 

Klasseforældreråd

I hver klasse vælges på første forældremøde hvert år 2-3 forældre til klasserådet.

Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse.

Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer.

 

Klassekasser

Det er muligt at oprette en bankkonto. En til to forældre er ansvarlige og fungerer som kasserer og revisor. Regnskab forelægges på klasseforældremøde.

Ingen forældre har bidragspligt.

Pengene kan anvendes til arrangementer, biografbesøg, is, lejrskole mv.

 

Kontaktbog

ForældreIntra indeholder en elektronisk kontaktbog, som benyttes til meddelelser mellem skole og hjem.

Her kan forældre og lærere skrive meddelelser til hinanden f.eks. i forbindelse med fravær pga. sygdom.

Ledelsen opfordrer til at evt. opståede problemer så vidt muligt forsøges løst ved mundtlig kontakt med den/de implicerede lærer/e enten via telefonen eller direkte.

Se mere under punktet ”ForældreIntra”

 

Konfirmation

Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse.

I skoleåret 2017-18 er reserveret 7 fredage til denne forberedelse.

 • 8. september
 • 6. oktober
 • 27. oktober
 • 8. december
 • 19. januar
 • 2. februar og
 • 2. marts.

Der er ikke undervisning på skolen for 7. årgang disse syv fredage.

Blå mandag afholdes sidst i maj. Denne dag er der ingen undervisning for 7. årgang på skolen. 

 

KulturCrew

LæringsCenteret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events.

 

Kulturtilbud

Hvert skoleår tilbydes eleverne forskellige kulturelle arrangementer såsom koncerter, filmfestival, biografture eller teater

 

Lejrskole

Se punktet "Rejsebaserede aktiviteter"

 

Lektier

Eleverne skal forvente, at de skal afsætte tid til forberedelse og efterbehandling efter skoletid.

 

Lektionslængde

Skoledagen er primært inddelt i lektioner á 45 minutter – se i øvrigt punktet "Ringetider".

 

Linjer

Overbygningsskolens elever og klasser er inddelt i linjer ud fra elevernes valg.

Linjerne giver eleverne mulighed for at fordybe sig i et interesseområde og for at møde ligesindede i meningsfulde faglige fælleskaber. Det giver desuden plads i skemaet til linjetid, hvor der er særlig fokus på linjens indhold. Den øvrige undervisning i klassen kan tones, hvor det giver mening.

På alle linjer modtager eleverne undervisning i alle fag og der arbejdes hen mod Folkeskolernes Prøver som afslutning efter 9. klasse.

Skolens lærere er ligeledes inddelt i linjeteam, efter den linje hvor de varetager størsteparten af deres undervisning.

Læs om linjerne på skolens hjemmeside under ”Overbygningen” -> ”Linjer”.

 

Lokalråd - "Aktive Forældre"

Skolebestyrelsen vil gerne sikre en tæt kontakt til de enkelte filialer og få føling med de områder, der optager forældregruppen omkring filialen. Der forsøges oprettet et lokalråd på Overbygningsskolen med navnet ”Aktive Forældre”.

Rådet består af filiallederen samt et antal forældrerepræsentanter.

Rådet er ikke tillagt formelle kompetencer, da der ikke er hjemmel til det i loven.

Blandt skolebestyrelsens medlemmer udpeges kontaktpersoner til de respektive filialer. Disse kontaktpersoner er lokalrådenes forbindelsesled til skolebestyrelsen.

Er du interesseret i at være med? Kontakt skolens ledelse.

 

Lus

Lus kan i perioder være et problem på skolen, som alle kan hjælpe hinanden med at få dem udryddet effektivt og hurtigt. Gå derfor straks i gang med behandling, hvis I opdager lus hos jeres barn og giv samtidig skolen besked.

Vi udsender anonym besked til skolens øvrige forældre ved større angreb.

Find mere på www.farvellus.dk

 

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden, med mindre læreren har valgt at bruge den i undervisningen.

Der er i hver lokale placeret en opbevaringskasse til mobiltelefoner, hvor telefonerne kan stå beskyttet i undervisningstiden. Det er op til den enkelte medarbejder om de ønsker at benytte denne mulighed.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen i undervisningen, vil medarbejderen kunne inddrage telefonen. Denne kan efter endt skoledag afhentes på skolens kontor.

 

Mobning

Skolens trivselspolitik har et særskilt afsnit: ”Stop mobning”.

Læs om dette tiltag på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trivsel”.

 

Modtageklasse - Sproghuset

Tønder Overbygningsskole har modtageklasse for elever, der umiddelbart inden er ankommet til Danmark, har opholdstilladelse og ikke taler dansk.

Målet med undervisningen i modtageklassen er, at eleven hurtigst muligt tilegner sig størst mulig indsigt i det danske sprog, kultur og samfundsviden.

Vi tilstræber at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skoleforløb og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklassen bedst mulig - både socialt og fagligt.

Modtageklassetilbuddet slutter senest efter 2 år.

Ved indskrivning på skolen tilknyttes eleven ligeledes en almenklasse på den årgang, hvor eleven er alderssvarende.

 

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse er en integreret del af skolens hverdag og bygges ind i fagene hvor det giver mening.

Der afholdes i løbet af skoleåret forskellige idrætsarrangementer hvor eleverne deltager aktivt.

 

Naturvidenskabsfestival

Hvert andet år deltager skolens 7. klasse i Naturvidenskabsfestivalen, som afvikles på Tønder Gymnasium.

 

Nationale test

Eleverne skal deltage i de Nationale test.

De obligatoriske test

7. årgang: engelsk
8. årgang: dansk, fysik/kemi, samt matematik.

Foruden obligatoriske nationale test anvender andre årgange de frivillige nationale test som en del af den løbende evaluering.

 

Ordensregler for alle på skolen

I lærende fællesskaber:

 • Bruges positive ord om hinanden og til hinanden
 • Respekteres andres ret til at tale
 • Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til
 • Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever
 • Holder man orden i egne ting og fælles ting
 • Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start
 • Har man pligter og rettigheder

Eleverne må opholde sig indenfor (hovedfløjen eller kantinen) eller udenfor (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne.

Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel.

Eleverne følger en lærers anvisninger.

Rygning er forbudt for elever i skoletiden.

 

Parkering

Parkering skal ske på skolens parkeringsplads.

Læs mere under punktet ”Trafik”.

 

PersonaleIntra

Tønder Distriktsskole anvender SkoleIntra som intranet på alle filialer. PersonaleIntra er en del af intranettet og anvendes af alle ansatte. Personalet logger ind med UNI-login, der udleveres i administrationen.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Psykolog Klara Knudsen er tilknyttet Tønder Overbygningsskole.

 

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

LæringsCenteret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center.

Skolens læringscenter er til rådighed for skolens elever i undervisningstiden.

I åbningstiden tilbydes vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier.

Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via ved hjælp af stregkoder og hver elev har sin egen lånekode.

Lånetiden er normalt 1 måned, men denne kan forlænges efter aftale med en PLC-medarbejder.

Alle elevernes taskebøger, dvs. flergangsmaterialer, er også forsynet med stregkoder. Disse lånes normalt for 1 år af gangen.

Desuden lånes der bøger og materialer hjem fra CFU. Disse materialer lånes også med hjem, og dermed er eleverne også erstatningspligtige overfor disse.

Læringscenteret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it– og mediestøttede læreprocesser.

Læringscenteret har telefon 7492 9860.

Se også punkterne "IT", "KulturCrew" og Kulturtilbud".

 

Rejsebaserede aktiviteter

Linjerne træffer afgørelse om 8. årgangs rejsebaserede aktiviteter, dvs. der kan være forskel på hvor mange dage den enkelte klasse skal afsted og hvor turen går hen.

Det er maksimalt tale om 4 overnatninger.

De rejsebaserede aktiviteter finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider.

Se mere på skolens hjemmeside under ”Skolebestyrelsen” -> ”Principper” -> Rejsebaserede aktiviteter.

 

Ringetider

Ringetider og skemaer kan findes på Elev- og ForældreIntra. Der er variation i ringetiderne de dage, hvor linjetiden er placeret

Generelt gælder følgende:

1. lektion:   08.00 – 08.45
2. lektion:   08.45 – 09.30

       Pause: 09.30 – 10.00

3. lektion:   10.00 – 10.45
4. lektion:   10.45 – 11.30

       Pause: 11.30 – 12.00

5. lektion:   12.00 – 12.45
6. lektion:   12.45 – 13.08

       Pause: 13.08 – 13.30

7. lektion:   13.30 – 14.15
8. lektion:   14.15 – 15.00

 

Rygning

Rygning er forbudt i skoletiden.

Skolens ledelse og elevens forældre vil blive inddraget, såfremt dette ikke overholdes.

Der laves rygeforebyggende indsats i alle klasser og der tilbydes rygestopkurser i kommunalt regi.

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole består af

 • 7 forældrevalgte medlemmer,
 • 2 personalevalgte medlemmer,
 • elevrådsrepræsentanter
 • Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder
 • Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder
 • Karen Mikkelsen, SFO-leder
 • Repræsentant for erhvervslivet og ungdomsuddannelserne

Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller mail.

Se mere på skolens hjemmeside under punktet ”Skolebestyrelse”. Her ligger også referater fra skolebestyrelsens møder.

 

Skolefoto

Eleverne på 7. årgang fotograferes hvert år – der er ingen købetvang. Info om fotografering sendes ud cirka 14 dage før.

 

Skole-hjemsamtaler

Forældrene inviteres hvert år til skole-hjemsamtaler, hvor barnets skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret.

I 8. årgang indkaldes de elever, som i efteråret vurderes som foreløbigt ikke-uddannelsesparate til samtale i december for at afklare, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at gøre eleven uddannelsesparat frem mod 9. årgang.

 

Slusen - Ressourcecenter

Slusen er skolens ressourcecenter, som råder over timer til særlig tilrettelagt undervisning, støtte og AKT timer for elever med særlige behov.

Slusen består af et fast team af lærere og pædagoger, som yder fleksibel støtte og vejledning. Skolens lærere kan indstille elever til timer i Sluseregi.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (AKT–adfærd, kontakt, trivsel) gives via ressourcecenteret til elever, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen eller støtte.

Specialundervisningen foregår i Slusens lokaler eller i klassen omkring den enkelte elev.

Undervisningen sættes i værk af skolen evt. i samråd med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Forældrene til en indstillet elev underskriver et skema, hvor det fremgår, hvad timerne bruges til.

Koordinator for Slusen:
Helle Behr (HBE), telefon 7492 9864.

 

Sne

Der må ikke kastes med sne i skolegården. Sneboldkampe foregår kun på boldbanerne.

I tilfælde af sne sættes ekstra lærere på som skolegårdsvagter. Der henstilles til eleverne at leg med sne sker på en sådan måde, at det er sjovt for alle parter.

 

Sorg og tab

Alle børn oplever sorg og tab i livet – det gælder alt lige fra skilsmisse, dødsfald, at miste sit kæledyr mv.

Når der sker større ændringer i barnets verden, er det meget vigtigt at skolen/ klasselæreren orienteres herom, således at der kan tages hånd om eleven og gives den fornødne opmærksomhed og støtte.

 

Specialundervisning

Se ”Slusen - Ressourcecenter og skolens hjemmeside under "Værd at vide -> "Specialundervisning"

 

Sundhedspleje

Tønder Overbygningsskole har tilknyttet Mai-Britt Damm (MDA) som skolesundhedsplejerske. Hun kan kontaktes på telefon 3058 9114, eller e-mail [email protected].

Man er altid velkommen til at kontakte hende, hvis man har spørgsmål eller behov for at tale med hende.

 

Sygdom

Når eleverne er syge i en kort periode, giver forældrene besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra.

Ved længerevarende sygdom kontakter hjemmet kontoret eller klasselæreren.

Hvis en elev bliver syg i løbet af skoledagen, kontaktes hjemmet for nærmere aftale om at eleven må gå hjem.

Elever sendes ikke hjem medmindre der foreligger en aftale.

 

Synlig læring

Skolen har synlig læring som indsatsområde. Alle medarbejdere har gennemgået et uddannelsesforløb. Derudover er der uddannet tovholdere med særlig fokus på området.

Lærerne og pædagogerne arbejder bevidst og systematisk med at synliggøre læringen for eleverne. De analyserer virkningen af deres undervisning, de udfordrer det vante og er udviklingsparate i forhold til dette. De ved, at feedback har stor effekt i forhold til elevens læring og at denne feedback skal have fokus på vurdering af resultater og progression.

Synligt lærende elever kendetegnes bl.a. ved at:

 • de kan formulere, hvad de lærer og hvorfor
 • de kan tale om, hvordan de lærer (hvilke strategier, de bruger til at lære)
 • de kan formulere deres næste læringstrin
 • de kan lide udfordringer og giver ikke op overfor dem
 • de kan positivt støtte deres kammeraters læring
 • de kan se fejl som muligheder, og er tryg ved at sige, at de ikke kender svaret og/eller har brug for hjælp
 • de kan evaluere sig selv

Ved at have høje forventninger til den enkelte elev fremmes elevens forventninger til sig selv, og derved øges muligheden for succes.

Der er øget fokus på undervisningsledelse ved bl.a. at gennemføre walkthrough i klasserne, med efterfølgende opfølgning med medarbejderen.

Der skabes plads og tid til fælles drøftelser af de forskellige aspekter af synlig læring.

Som forældre kan man støtte op om barnets læring ved at stille disse tre spørgsmål:

 • Hvor er du på vej hen med det, du lærer lige nu?
 • Hvordan klarer du dig?
 • Hvad er det næste du skal?

 

Tandpleje

I tandplejen kan alle børn og unge op til 18 år regelmæssigt få undersøgt og behandlet tænderne.

Tandplejen Tønder
Leosalle 5a
6270 Tønder

tlf: 74 92 89 01
[email protected]

 

Trafik

Man kan komme til skolen via diverse stisystemer og cykelstier. Skolen opfordrer til at disse bruges.

Se også punktet ”Parkering”, og læs mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trafik”.

 

Trivsel

Trivsel er afgørende for en god skolegang.

God trivsel opstår i et miljø og i en atmosfære, hvor der tages hensyn til forskelligheder, hvor man omgår hinanden med respekt, føler sig anerkendt, har tillid til andre, og hvor samvær og samarbejde er en naturlig del af hverdagen.

Alle oplever et fælles ansvar for at skabe en god skoledag, og alle bestræber sig på at blive gode rollemodeller for hinanden, så det er en glæde at være elev, forældre eller medarbejder på Tønder Distriktsskole.

Som forældre kan man med fordel:

 • Medvirke aktivt til at fremme trivsel og bekæmpe og forhindre mobning og uacceptabel adfærd
 • Gøre en indsats for at lære de øvrige børn i klassen og deres forældre at kende
 • Have forståelse for at der er forskel på drilleri og mobning

Oplever I som forældre, at jeres barn giver udtryk for, at det bliver mobbet, tages der kontakt til klasselæreren.

Oplever I, at en anden elev i klassen mistrives, tages der også kontakt til klasselæreren. Følg op på det overfor klasselæreren, hvis der ikke sker ændringer. Er dette ikke tilstrækkeligt, tages der kontakt til skolens ledelse.

Læs mere om skolens Trivselspolitik på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Trivsel”.

 

Uni-login

Alle elever i Danmark får tildelt et officielt UNI-login, som er elevens unikke ”skolecpr-nummer”.

Uni-login følger eleven i hele skoletiden og skal bruges som login til ElevIntra, nationale test, prøver m.m..

 

UU-vejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning er repræsenteret på skolen ved UU-vejledere:

Vejledningen af eleverne sker i samarbejde med elevens lærere. Fremadrettet varetager UU-vejlederne kun vejleding af de ikke-uddannelsesparate elever

Informationer om uddannelsesparathedsvurderingen udsendes i efteråret til 8. og 9. årgang.

I løbet af skoleåret vil der være forskellige arrangementer med fokus på ungdomsuddannelserne. Det annonceres normalt i lokalavisen. I uge 41 afvikles en uddannelsesaften for elever og forældre.

 

Valgfag

Tønder Overbygningsskole tilbyder en række valgfag på hvert klassetrin. Eleverne vælger sig ind på ét valgfag pr. år. Valget er bindende og der kan ikke skiftes hold i løbet af året.

For nærmere information kontaktes klasselæreren eller skolens kontor.

 

Vikardækning

Når der opstår situationer, hvor én eller flere af filialens lærere ikke er til rådighed for gennemførelse af den planlagte undervisning, foretager skolen de nødvendige tjenesteomlægninger til sikring af undervisningens gennemførelse.

Skolen træffer i hver enkelt situation afgørelse om den mest hensigtsmæssige løsning af de konkrete forhold.

Skolen har tilknyttet et fast korps af vikarer, som varetager undervisningen efter anvisning fra den fraværende lærer eller en teamkollega. Ved længerevarende fravær søger skolen at tilknytte én fast vikar.

 

Værdigrundlag

Se mere på skolens hjemmeside under ”Værd at vide” -> ”Skolens profil”.

 

Åben rådgivning

Åben rådgivning er etableret på Tønder Grundskole. Her kan du f.eks. få vejledning af PPR’s psykologer.

Åbent torsdage i ulige uger kl. 15-17 ved gymnastiksalen på Tønder Grundskole (i de tidligere kompentenceteams lokaler)

Der er lukket i skolernes ferie.

 

Åbent hus

Der er åbent hus på Overbygningsskolen et par gange om året, hvor forældre har mulighed for at kigge indenfor på skolens lokaler og faciliteter.

Invitationer til åbent hus vil blive udsendt via SkoleIntra.